Metinės finansinės ataskaitos

Ruošiame metines finansines ataskaitas ir pateikiame jas įmonės vadovybei, Juridinių asmenų registrui ir Mokesčių inspekcijai:

  • Pelno (nuostolių) ataskaita - parodo įmonės pajamas bei sąnaudas, ir jų struktūrą per ataskaitinį laikotarpį. Taip pat nurodomas įmonės gautas pelnas ar nuostolis.
  • Balansas - pateikia momentinę informaciją sudarymo datai apie įmonės finansinę būklę. Balanse galima rasti už kokią sumą įmonė turi turto, kiek yra įsiskolinusi, kokios jos gautinos sumos ir pan.
  • Pinigų srautų ataskaita - suteikia informaciją apie pinigų judėjimą įmonės pagrindinėje, investicinėje ir finansinėje veikloje (ši ataskaita rengiama tik didesnėms įmonėms).

Taip pat prie metinių finansinių ataskaitų būtina nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, kuris detalizuoja finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją.